Všeobecné obchodní podmínky

Pelvins Sommelier


 •  
   
   
   
  V š e o b e c n é  o b c h o d ní  p o d m í n k y  PELVINS s. r. o.

  Čejkovská 744, Velké Bílovice 691 02, Česká republika

  IČO:27673855, DIČ:CZ27673855

  zapsaná v OR KS Brno oddíl C, vložka 50919  platnost od 1.1.2015  I.

  Úvodní ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na veškeré zboží a služby dodané firmou PELVINS s.r.o. Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě kupní smlouvy.

  Ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před VOP. Smluvní strany se zavazují řešit případné problémy vzniklé v rámci obchodních vztahů v souladu s účelem této dohody s cílem dosáhnout mimosoudního řešení. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami Občanským zákoníkem v platném znění.

  Pro případ, že rámcová kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považuje se za kupní smlouvu i ústní, telefonická a faxová objednávka. Společnost PELVINS s.r.o. zde vystupuje jako prodávající a objednatel jako kupující. Podáním objednávky pak kupující souhlasí s VOP.  II.

  Dodací podmínky

  Prodávající je povinen bez dalšího dodat zboží do místa plnění a dle dispozic uvedených v každé jednotlivé objednávce kupujícího. Není-li objednávce uvedeno jinak, je místem plnění provozovna (sídlo) prodávajícího. Způsob a lhůta dodání jsou stanoveny dohodou stran formou potvrzené objednávky (v pravidelných týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech).

  Objednávky na zboží se podávají nejpozději v pondělí nebo úterý v daný týden dodání. Objednávky na zahraniční vína se přijímají nejpozději do 10 hodin v úterý v daný týden dodání. Pro případ podání objednávky v jiný termín si kupující vyhrazuje právo uskutečnit plnění objednávky v následující nejbližší pravidelný termín dodání po týdnu, ve kterém byla podána objednávka..

  Způsob dopravy určuje prodávající. Požaduje-li kupující jiný způsob dopravy, který je spojen s vyššími náklady, než je pro prodávajícího obvyklé, jdou tyto náklady k tíži kupujícího.

  V případě, že je kupující v prodlení s platbou, je prodávající oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek až do doby úplné úhrady všech splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

  Prodávající si vyhrazuje právo stornovat převzaté objednávky (po předchozím upozornění) z důvodu vyšší moci (živelné katastrofy, stávky, dopravní kalamity, nehody apod.).

  Prodávající dodá zboží s řádně vyplněným dodacím listem nebo fakturou.

  Dodávka je považována za převzatou podpisem dodacího listu kupujícím, popř. jeho zaměstnancem. Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty. V případě, že dodávka nebude realizovaná v průběhu dodací lhůty, poskytne kupující prodávajícímu možnost prodloužení lhůty v délce 7 pracovních dnů. Pokud prodávající dodá zboží v průběhu této dodatečně poskytnuté lhůty, bude se dodávka považovat za včasnou.

   

  III.

  Odpovědnost za škody

  Odpovědnost za škody přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím, popř. jeho zaměstnancem.  IV.

  Cena zboží

  Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran. Kupní ceny zboží nezahrnují DPH. DPH bude účtována dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Kupní ceny se řídí aktuálním ceníkem společnosti PELVINS s.r.o. Prodávající se zavazuje včas informovat kupujícího o případných změnách cen zboží.


  V.

  Velikost dodávky

  Doprava zdarma je poskytována při jednorázové hodnotě každé dodávky minimálně ve výši 2.500,- Kč bez DPH. Dodávka se považuje za splněnou i v případě, že rozdíl skutečně dodaného množství nepřesáhne +-10% objemu jednotlivých druhů objednaného zboží.  VI.

  Reklamace

  a) reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek
  b) reklamace se uplatňuje písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků reklamovaného vína
  c) reklamované láhve musí být uzavřeny původní zátkou a být min. do 3/5 plné původního obsahu
  d) zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů po převzetí zboží
  e) skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 8 měsíců po dodání zboží, a to pouze za  předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno v temných skladovacích prostorách bez přímého denního světla, při teplotách 6-15 °C
  f) v případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody
  g) neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný
  h) náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy
  PELVINS s.r.o.

  Ing.Stanislav Hrabal, MBA

  jednatel

Přihlašte se do našeho newsletteru ať Vám neunikne žádná novinka nebo akce...E-SHOP SOMMELIER
Stanislav Hrabal

Dominik Hrabal